Pożyczka lekka jak koliber

Kwota pożyczki:
Kwota do zwrotu:
Okres: 61 dni RRSO: 427,80%

UMOWA POŻYCZKI – Przykład dla 400zł

zawarta w ……………. dnia ……………. roku pomiędzy:
FK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 20 -731 Lublin , ul. Poznańska 61 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000667716 , NIP: 7123335894 , REGON: 366823850 , zwaną dalej Pożyczkodawcą , reprezentowaną przez ….……………….………………………………………………………………………….
a
……………, legitymującym się dowodem osobistym ……………. , PESEL: ………………. , zamieszkałym pod adresem: ………………., zwanym dalej Pożyczkobiorcą

§1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 400  zł  (czterysta złotych).
2. Pożyczkodawca przekaże całkowitą kwotę pożyczki , wskazaną w ust. 1 na konto Pożyczkobiorcy o numerze .. …. …. …. …. …. …. …., prowadzone w …… Banku S.A., w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania oryginału Umowy pożyczki i weksla własnego in blanco Pożyczkobiorcy z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną oraz kompletu oryginałów dokumentów Pożyczkobiorcy będących podstawą przyznania pożyczki, tj. wniosku o udzielenie pożyczki, zaświadczenia o świadczeniu emerytalnym/rentowym lub oryginału zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia, udokumentowania posiadania rachunku, a także zwrotnego przekazania podpisanego Formularza informacyjnego oraz potwierdzenia otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki, stanowiących odpowiednio Załączniki Nr 1 i 2 do Umowy oraz dokonania autoryzacyjnego  przelewu w kwocie 1 gr. z konta Pożyczkobiorcy na konto Pożyczkodawcy, podlegającej zwrotowi.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia ………………. roku.
2. Całkowita spłata pozostałej części pożyczki dokonana zostanie  na konto Pożyczkodawcy o numerze: 80 1140 2004 0000 3202 7679 5697 prowadzone w mBank S.A.
3. Za datę spłaty pożyczki przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
4. Na całkowity koszt pożyczki określony zgodnie z treścią art. 5 pkt. 6 i 6a Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 715 ze zm.), zwaną w niniejszej Umowie u.k.k., składa się prowizja w kwocie 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz odsetki umowne w kwocie 6 zł (sześć złotych) zaś całkowita kwota do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki, uwzględniająca jej kapitał wynosi 526 zł (pięćset dwadzieścia sześć złotych).
5. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,975% (słownie: osiem procent 975/1000). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki (RRSO) wynosi 427,80 %, przy czym wskazana RRSO wynika z brzmienia zapisów u.k.k. , udostępnionej Pożyczkobiorcy całkowitej kwoty pożyczki , kosztów odsetkowych i poza odsetkowych oraz okresu na jaki zawarto Umowę.
6. Pożyczkobiorca może, bez podania przyczyny, odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W tym przypadku zobowiązuje się do zwrotu pożyczki na konto Pożyczkodawcy wskazane w § 2 ust. 3 Umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nie później niż w terminie do 30 dni od odstąpienia od Umowy wraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości 10 % w skali roku , tj. 0,11 zł dziennie oraz dalszymi maksymalnymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 14 % w skali roku , tj. 0,15 zł dziennie , liczonymi od kwoty pożyczki do dnia zapłaty. Dla zachowania 14 – dniowego terminu wystarczające jest wysłanie Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem wymaganego terminu.
7. Pożyczkobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy udzielono mu wyczerpującej informacji na temat warunków i kosztów pożyczki oraz zapisów Umowy.
8. Pożyczkobiorca ma prawo do dochodzenia od Pożyczkodawcy roszczeń wynikających z Art. 59 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 u.k.k. oraz prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów , z uwzględnieniem Art. 49 ust. 1 i 2 u.k.k.
9. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku ujawnienia, że informacje podane we Wniosku o pożyczkę lub dokumenty na podstawie których podjęto decyzję o przyznaniu pożyczki są nieprawdziwe.
10.   Za opóźnienie w spłacie jakiejkolwiek części pożyczki opisanej niniejszą Umową Pożyczkodawcy przysługują odsetki umowne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, to jest 14,00 (czternaście) % rocznie w dniu podpisania umowy , liczone od niezapłaconej kwoty pożyczki za każdy dzień zwłoki do dnia zapłaty.
11.   W przypadku spłaty jakiejkolwiek części pożyczki po terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy lub wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Pożyczkodawcę wysokość odsetek umownych za opóźnienie wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie , to jest 14 (czternaście) % rocznie i jest liczona od całkowitej kwoty niezapłaconej wierzytelności, od dnia jej wymagalności do dnia zapłaty.
12. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje w terminie do 14 dni po jej całkowitej spłacie.

§3

1.W celu zabezpieczenia wszelkich należności Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy Pożyczkobiorca wystawi jeden weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2 u.k.k., bez odrębnej deklaracji wekslowej – z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy, który podlega zwrotowi niezwłocznie po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę świadczenia wynikającego z Umowy – poza przypadkiem kiedy doszło do złożenia weksla w sądzie.
2.
Przy realizacji prawa do korzystania z zabezpieczeń należności Pożyczkodawcy przysługuje prawo wyboru kolejności, rodzaju oraz zakresu dochodzenia zabezpieczenia pożyczki, przy czym uzupełnienie weksla in blanco o sumę wekslową wynikać może wyłącznie z sumy wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy , a wystawca weksla zostanie powiadomiony o miejscu i dacie wykupu weksla listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dni przed datą wykupu na adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy lub wynikający z realizacji zapisu § 5 ust. 2 Umowy.

§ 4

1.Pożyczkobiorca oświadcza, że jego dochody, po odliczeniu rat pożyczki, a także innych stałych obciążeń, w pełni gwarantują terminową spłatę pożyczki.
2.Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Administratora Danych Osobowych swoich danych osobowych w celu realizacji zapisów Umowy, zaś wszelkie dane niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy zostały udzielone Pożyczkobiorcy dobrowolnie , ze świadomością ryzyka zawiązanego z ich przetwarzaniem.
3.Pożyczkobiorca ma prawo do informacji o sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę, prawo dostępu do tych danych, a także prawo ich poprawiania, aktualizowania i uzupełniania.
4.Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeniesienie przez Pożyczkodawcę wierzytelności i wszelkich praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie wraz z ustanowionymi przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeniami w tym przeniesienie wszelkich praw z wystawionego dokumentu wekslowego – z prawem do jego uzupełnienia przez każdoczasowego posiadacza oraz prawa do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy w zakresie dochodzenia należności wynikających z przedmiotowej Umowy.
5.W sprawach nie objętych niniejszą Umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zaistnienia sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, przepisy te uchylają, uzupełniają lub zastępują wadliwe postanowienia niniejszej Umowy, przy czym pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy strony deklarują rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozpoznawania sporów na tle Umowy jest Sąd powszechny.
6. Organami nadzoru w sprawach ochrony konsumenta są : Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Finansowy. Ewentualne reklamacje związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Pożyczkobiorca winien składać w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy wskazany w komparycji umowy. Pożyczkodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni i powiadania Pożyczkobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres Pożyczkobiorcy wskazany w niniejszej Umowie.

§ 5

1.Umowa staje się ważna z dniem podpisania jej przez strony i wchodzi w życie z dniem doręczenia Pożyczkodawcy dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2.
2.Podpisując Umowę Pożyczkobiorca potwierdza odbiór Załączników Nr 1 i 2 do niniejszej Umowy , przy czym jakakolwiek korespondencja stron zgodna z niniejszą Umową, poza ewentualnymi monitami telefonicznymi, będzie doręczana pocztą na adresy wskazane w Umowie, bądź na adresy o których strony poinformowały się skutecznie , pod rygorem nieważności.
3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron , zaś wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Integralny element niniejszej Umowy stanowią załączniki:
Nr 1 – Formularz informacyjny dot. zawieranej Umowy pożyczki ,
Nr 2 – Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki.